27.5 C
Thailand
Thursday, January 11, 2018

เพิ่มรายได้ ด้วยเครื่องทำน้ำแข็ง..สำหรับร้านขายของชำ

ผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ทัศนคติในการมองหาอาชีพของคนไทย...เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น รู้จักใช้ รู้จักเก็บออม จากที่เคยมุ่งแสวงหาอาชีพลูกจ้างกินเงินเดือน

Recent Articles

Popular Articles