การบูชาพระบรมธาตุประจำวันเกิด ตามความเชื่อทางเหนือ

..พอดีไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย และก็เลยไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดที่ วันเกตการาม ได้ใบปลิวมา ก็เลยนำมาฝากเพื่อใครมีเวลาว่างจะได้ไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ของแต่ละคน ก็เลยหารูปในอินเตอร์และข้อมูลต่าง ๆ นำมาบอกเล่าค่ะ

 คนเกิดปีใจ้
( ปีชวด หรือปีหนู ) ธาตุน้ำ

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บรรจุ ส่วนพระเศียรเบื้องขวา
( พระทักขิณโมลีธาตุ )

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี
โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ
สัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา
รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ
ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 คนเกิดปีเป้า
( ปีฉลู หรือปีวัว ) ธาตุดิน

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)พระธาตุประจำปีเกิด คือ
พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
บรรจุ พระธาตุหน้าผากและพระธาตุลำคอ

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ
คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง
วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน
เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ
อะหัง วันทามิ ธาตุโย

 

 คนเกิดปียี
( ปีขาล หรือปีเสือ ) ธาตุไม้

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)พระธาตุประจำปีเกิด คือ
พระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
บรรจุ พระธาตุข้อศอกข้างซ้าย

โกเสยยะ ธะชัคคะ
ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม
พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิสัพพะโส

 
คนเกิดปีเหม้า
( ปีเถาะหรือปีกระต่าย ) ธาตุน้ำ

พระธาตุประจำปีเกิด คือ
พระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน
บรรจุ พระเกศาธาตุและพระธาตุ ข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก
ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง
จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย
โส ตะถาคะตัง อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต

 คนเกิดปีสี ( ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่
เมืองเหนือเรียกพญานาค ) ธาตุดิน

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระพุทธสิหิงค์
วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บรรจุ พระพุทธสิหิงค์

อิติปวะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ
เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ
สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ

คนเกิดปีใส้ ( ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก ) ธาตุน้ำ

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ ที่พุทธคยา หรือไหว้ต้นโพธิ์ วัดโพ ธารามมหาวิหาร
บรรจุ ต้นโพธิ์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง
อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ
เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง
ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง
ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ
จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

 คนเกิดปีสะง้า
( ปีมะเมียหรือปีม้า ) ธาตุไฟ


พระธาตุประจำปีเกิด คือ
พระธาตุย่างกุ้ง (พระธาตุตะโก้ง) หรือพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า หรือวัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก แทน
บรรจุ พระเกศาธาตุ

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะ
อัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะ รัง
ฐิตัง ปะระมา ธาตุ เจติยัง
อะหัง วันทามิ สัพพะธา

คนเกิดปีเม็ด
( ปีมะแมหรือปีแพะ ) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บรรจุ พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
สุวัณณะเจติยัง เก สะวะระมัตถะลุงคัง วิรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง

นะระเท เวหิสัพพะปู ชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

คนเกิดปีสัน
( ปีวอกหรือปีลิง ) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
บรรจุ พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง
ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 คนเกิดปีเร้า
( ปีระกาหรือปีไก่ ) ธาตุเหล็ก
พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
บรรจุ พระธาตุกระหม่อม พระธาตุกระดูก พระธาตุกระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อยอีก เต็มบาตร

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง
วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง
สะหาอังคุลิฎฐิง
กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง
สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

คนเกิดปีเส็ด
( ปีจอหรือปีหมา ) ธาตุดิน
พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สามารถบูชา รูป หรือไปไหว้พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แทน
บรรจุ พระทันตธาตุ(ฟัน) ของพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬา
มะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา
สัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุ
อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 คนเกิดปีใค้
( ปีกุนหรือปีหมู บางตำราเป็นช้าง ) ธาตุน้ำ
พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
บรรจุ พระบรมสารีริกธาต

พระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า)

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ)
อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ
กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ
ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง
วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ
ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา