พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 [3] เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ

พระองค์ได้รับสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า “พระพุทธเจ้าหลวง”

ครองราชย์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
ครองราชย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
พิธีราชาภิเษก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 (ครั้งที่ 2)
พระบรมมหาราชวัง
รัชกาลก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลถัดไป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ประสูติ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ กรุงเทพมหานคร
สวรรคต 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชมารดา สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
พระมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
พระราชโอรส-ธิดา 97 พระองค์[2]
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร (2429 – 2437)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (2437 – 2453)
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
(2411 – 2428)
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
(2411–16)
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
(2440)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(2450)
พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทร์
วัดประจำรัชกาล วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ศาสนา ศาสนาพุทธ

ที่มา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี